Условия за ползване

Общи условия и притежание

Съдържанието на сайта servizo.bg e  притежание на "Сервизо.БГ" ЕООД, . Настоящите Общи условия уреждат отношенията между "Сервизо.БГ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Орел 13, с ЕИК 1312131313, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, наричано по-долу за краткост СЕРВИЗО.БГ от една страна и физическо, юридическо лице, непeрсoнифицирано дружество, държавно или общинско учреждение или друг субект от друга страна, който е заредил домейна servizo.bg в браузера си или по друг начин получава достъп до съдържанието на сайта catalog.bg. Този онлайн каталогът е създаден и поддържан от Сервизо.бг ЕООД.
Посредством онлайн каталога клиентите получават възможност да получат съдържащата се на сайта информация или да се възползват от нея по начина, описан в настоящите Общи условия и след изричното им приемане от страна на клиентите. Тези Условия за ползване регламентират също и взаимоотношенията между "Сервизо.бг" ЕООД, доставчик на услугите в Интернет каталога за услуги, и клиентите ползващи услугите. Използването на каталога от потребителите се приема като съгласие с Условия за ползване. При несъгласие клиентите са освободени от ангажимента да ползват услугите този каталог.

SERVIZO.BG предоставя услугите си, като онлайн каталог без да поема отговорност за евентуални физически или логически неуредици между потребителите на този сайт и доставчиците на всички услуги предлагани тук.

SERVIZO.BG  дава възможност за реклама в каталога за онлайн услуги на всички действащи фирми на територията на Република България.

Всички услуги, предлагани от SERVIZO.BG, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона, и са с цел удовлетворяване както на потребителите така и на доставчиците на услуги.